Kierownik budowy – czym się zajmuje i jaką ma odpowiedzialność?

kierownik budowy

Kierownik budowy to osoba organizująca budowę i pilnująca najważniejszych prac. Prowadzenie procesu budowlanego należy powierzyć pracownikowi, który ma wiedzę technologiczną potwierdzoną kwalifikacjami. Co robi kierownik budowy? Sprawdź!

Kierownik budowy jest jedną z najważniejszych osób w całym procesie budowlanym. To na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na budowie. Także on odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie najważniejszych procesów. Jakie dokładnie zadania i obowiązki ma kierownik budowy, kto może nim zostać i czy na budowie może być więcej osób na takim stanowisku? Dowiedz się!

Kierownictwo budowy – kiedy trzeba je powołać?

W większości procesów budowlanych konieczne jest powołanie kierownika budowy. Taka osoba ma przejąć kontrolę i zorganizować pracę na terenie budowy. Jest przedstawicielem wykonawcy, choć często zdarza się, że do nadzorowania prac różnych firm wykonawczych powołuje ją inwestor. Kierownik budowy ma liczne obowiązki, jednak jego ranga porównywalna jest z tą projektanta. Czy jednak zawsze konieczne jest tworzenie takiej funkcji na budowie?

Kierownik lub kierownictwo budowy muszą być zatrudnieni na budowie za każdym razem, kiedy prace wymagają uzyskania pozwolenia. Do takich robót należą wszystkie budowy obiektów o charakterze komercyjnym, przemysłowym, a także, w większości, mieszkalnym. Ponadto, kierownik budowy może być potrzebny przy tworzeniu nadbudowy, niektórych remontach czy budowie konstrukcji inżynierskich oraz drogowych.

Uprawnienia kierownika budowy – kto może nim zostać?

W niektórych przedsiębiorstwach i zakładach kierownictwo powoływane jest na podstawie klucza doświadczenia. Gorzej, jeśli właściciel kieruje się sympatiami czy relacjami rodzinnymi. W przypadku kierownika budowy decydujące są kwalifikacje. Ten pracownik musi mieć wiedzę popartą odpowiednimi certyfikatami, szkoleniami, wykształceniem, a także doświadczeniem. Kto może zostać kierownikiem budowy?

O uprawnienia kierownika budowy mogą starać się osoby, które ukończyły studia na kierunku budownictwa lub architektury. Ponadto, trzeba zdobyć uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne pełnienie takiej funkcji. Do ich uzyskania konieczna jest dwuletnia praktyka na budowie w funkcji pracownika technicznego. Wówczas zdobywa się doświadczenie pod okiem wykwalifikowanego kierownika budowy.

Kierownikiem budowy może zostać osoba, która zakończyła edukację ze stopniem inżynierskim. Może to być jednak kierownik o ograniczonych kompetencjach, czyli specjalista od konkretnych prac. Z kolei pracownicy ze stopniem magisterskim lub wyższym są powoływani na kierowników nieograniczonych.

Podstawowe obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy musi mieć dobre kwalifikacje, ponieważ spoczywa na nim wiele obowiązków. Najważniejszym z nich jest prowadzenie prac zgodnie z projektem, zapewnienie bezpieczeństwa i stały kontakt z inwestorem. Do obowiązków kierownika budowy należą między innymi:

  • przejęcie i zabezpieczenie placu budowy – obowiązki kierownika budowy rozpoczynają się już na etapie prac przygotowawczych. To on jest odpowiedzialny za taką organizację placu budowy, która umożliwia zabezpieczenie pomiarów geodezyjnych, obiektów technicznych, a także elementów przyrodniczych czy o charakterze kultowym;
  • prowadzenie dziennika budowy;
  • rozpoczęcie prac w obszarze wytyczonym przez geodetów;
  • prowadzenie prac zgodnie ze sztuką i dokumentacją – wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, a także założeniami projektowymi. O wszelkich problemach lub nieprawidłowościach kierownik budowy musi informować architekta i inwestora;
  • zapewnienie bezpieczeństwa pracy – po stronie obowiązków kierownika budowy leży taka organizacja pracy, która pozwoli uniknąć zagrożeń dla życia i zdrowia osób przebywających na budowie. W tym celu obiekt jest ogrodzony, prowadzi się rejestr osób wchodzących na obszar budowy, a ścieżki komunikacji konsultowane są ze specjalistami BHP;
  • wstrzymywanie prac w przypadku nieprawidłowości;
  • kontakt z inwestorem – kierownik budowy musi pozostawać w stałym kontakcie z inwestorem. Przekazuje mu informacje o wstrzymaniu prac, wykryciu nieprawidłowości, a także zakończeniu danego etapu robót;
  • zakończenie prac – kierownik ma przygotować dokumentację powykonawczą i zgłosić budynek do odbioru technicznego. Jeśli odbiór przebiega pomyślnie, na tym etapie obowiązki kierownika budowy się kończą.

Odpowiedzialność kierownika budowy – co grozi za niedopełnienie obowiązków?

Kierownik budowy jako główny przedstawiciel wykonawcy i osoba nadzorująca prowadzenie prac ponosi sporą odpowiedzialność. To ten pracownik odpowiada za wypadek na budowie, spowodowany złą organizacją. Także wszelkie katastrofy czy uszkodzenia konstrukcji wynikające ze złego prowadzenia prac obciążają jego konto. Odpowiedzialność kierownika budowy obejmuje także wyłapywanie i wskazywanie na błędy konstrukcyjne popełnione na etapie projektowym.

Kierownik budowlany ponosi konsekwencje za niedopełnienie obowiązków. Rzadko zdarza się, żeby wina nieprawidłowego wykonania pracy wynikała tylko z braku odpowiedzialności kierownika budowy. Jeśli jednak uda się to udowodnić, może on zostać obciążony kosztami usunięcia nieprawidłowości.

Odpowiedzialność kierownika budowy a status zatrudnienia

Wszelkie wysokości kar umownych i sposób ich ponoszenia ustalone zostają w umowie, którą podpisuje inwestor i powołany przez niego kierownik. Jeśli jednak specjalista jest zatrudniony u wykonawcy, odpowiedzialność kierownika budowy zapisana jest w umowie o pracę. Wówczas spór rozgrywa się na linii inwestor – wykonawca, a kierownik budowy karany jest zgodnie z kodeksem pracy.

Kierownictwo budowy – czy kierowników może być więcej?

Na dużych placach budowy i podczas wznoszenia obiektów o charakterze strategicznym stanowiska kierownika może być objęte przez kilka osób. Powołuje się kierownictwo budowy, w którego skład wchodzi kilku specjalistów. Jednak zawsze tylko jeden z nich jest uznawany za osobę nadrzędną i to on ponosi największą odpowiedzialność.

Większa liczba osób na podobnym stanowisku nie oznacza zmiany kierownika budowy, a jedynie dostosowanie kompetencji najważniejszego technologa do charakteru wykonywanych prac. Kierownik budowy to osoba wykształcona w konkretnym kierunku sztuki budowlanej. Jeśli dany etap prac wymaga specjalisty z innej dziedziny, taki jest delegowany. Dla zachowania hierarchii często specjalista otrzymuje funkcję kierownika robót o określonym charakterze.

Kierownik budowy – cena specjalisty na budowie

Funkcja kierownika budowy jest bardzo odpowiedzialna i wymaga specjalistycznej wiedzy. W związku z tym odpowiedni poziom muszą mieć też zarobki kierownika budowy. Cena miesięcznego zakontraktowania pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami to średnio ponad 8500 zł. Specjaliści wysokiej klasy i kadra kierownicza, obejmująca nadzorem duże budowy, utrzymują pobory na pułapie zacznie przekraczającym 10000 zł.

Kierownik budowy – podsumowanie

Jedna z najważniejszych funkcji na budowie powinna być obsadzona przez dobrego specjalistę. Tylko kierownik budowy o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu sprawdzi się przy bardzo skomplikowanych pracach. Podczas budowy domu jednorodzinnego nie ma to tak dużego znaczenia, jednak tu też warto unikać niekompetentnych osób. Takie podejście przyniesie korzyści nie tylko inwestorowi, projektantowi i wykonawcy. Także sam kierownik budowy wykonujący prace w obszarze swoich kompetencji, uchroni się przed nieprzyjemnościami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę – zbuduj dom legalnie

Następny artykuł
budowa stawu

Budowa stawu hodowlanego – zrób to profesjonalnie i zgodnie z przepisami

Związane stanowiska